Yerel Yönetimlerde Katılımcı Süreçlerle Stratejik Plan Hazırlanması

Dr. Nesrin Başpınar

Öğrt. Üyesi. Proje Uzmanı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 2006 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte; Kamu Mali Yönetimi’nde yer alan kamu kurumları tarafından 5 yıllık bir süreyi kapsayan Stratejik Planlama, Stratejik Planlamanın yıllık dilimlerini oluşturan Performans Programları ve bu ikisi arasında bağ kuran Performans Esaslı Bütçeleme anlayışı ile yıllık Performans Programları’nın denetimini sağlayan Faaliyet Raporları’nın hazırlanması zorunlu hale getirilmiştir.

Stratejik Yönetim Modeli olarak tanımlanan bu modelin başarılı olabilmesi, yönetim modeli sorumluluğunun yerleşmesine ve etkin, güçlü ve sürdürülebilir bir İç Kontrol Sisteminin varlığına bağlı bulunmaktadır.

Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren Stratejik Plan’ın, uygulanabilir ve gerçekçi olmasını sağlamanın en etkili yöntemi katılımcı yöntemlerle hazırlanmasına bağlıdır.

 “Kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik”, kamu idarelerinin stratejik planlama çalışmalarının katılımcı bir yöntemle yürütülmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır.

İlgili yönetmeliğin 5.maddesinde stratejik planlama süreci için;

  • Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanır ve katkıları alınır,
  • Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkıları ile yürütülür, denilmektedir.

Paydaşlar, kurum ve kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurum ve kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır.

Paydaşlar; iç ve dış paydaşlar olarak ikiye ayrılmaktadır. İç paydaşlar; kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup, varsa bağlı/ilgili kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve yerel yönetimlerde karar organları (Belediye Meclisi, Belediye Encümeni) iç paydaş olarak değerlendirilebilir. Dış Paydaşlar ise; Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan kamu ve özel sektör kuruluşları ile STK’lar da dış paydaş olarak değerlendirilmektedir.

Stratejik Planın katılımcı yöntemlerle hazırlanması büyük önem arz etmektedir, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı olarak 2020-2024 Stratejik Planı’nın katılımcı bir anlayışla hazırlanmasını sağlamak üzere ilk adım olarak Belediye Başkanı tarafından bir iç genelge ile çalışmaların başlatıldığı ve çalışmalarda gerek mevzuat gerekse de kurum kültürüne uygun bir stratejik planlama anlayışının benimsenmesine vurgu yapılmıştır. Stratejik Planlama çalışmalarının Belediye Başkanı’nın vermiş olduğu perspektif doğrultusunda tüm birimler tarafından benimsenmesini sağlamak üzere ilgili Başkan Yardımcısının koordinatörlüğünü yapacağı bir Stratejik Planlama Ekibi kurulmuştur. Stratejik Planlama Ekibi tarafından sürece ilişkin bir çalışma programı hazırlanarak çalışmalara başlanılmıştır. Stratejik Planlama Ekibi ilk olarak kurumun durum analizi ile ilgili bilgilerinin yer aldığı bir çalışma yaparak nelere ihtiyacımız oluğu noktasında tespitlerde bulunmuştur. Yine durum analizi kapsamında yer alan paydaş çalışmaları belediyenin gelecek beş yılının planlanması noktasında önem arz ettiğinden hem iç paydaş hem de dış paydaşlara yönelik çalışmalar planlanarak, yapılacak olan paydaş çalışmaları noktasında paydaşların önceliklendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra farklı teknikler ile paydaşların görüşlerine başvurulmuştur.

Kurumun iç paydaşı olan personele personel algısı beklenti anketleri uygulanarak, bu anketlerin sonuçları bir sistem aracılığı ile ölçülüp gerekli analiz çalışmaları tamamlandı. Ayrıca belediyeler için yayınlanan Stratejik Planlama Rehberi’nde, hazırlanması zorunlu olan kurum kültürü ile ilgili bir analiz çalışması aynı metotla çalışanlara uygulanarak, çıkan sonuçlar sistem aracılığı ile ölçüldükten sonra analiz çalışmaları tamamlanmıştır.

Belediyenin iç paydaşı konumunda bulunan, belediyenin karar organı olan, Meclis Üyelerine yönelik bir çalıştay düzenlenerek, bu çalıştayda Küçükçekmece’nin mevcut sorunları ele alınıp, gelecekte Küçükçekmece’nin nasıl bir ilçe olması gerektiği hususunda görüşlerine başvurulmuştur.

Çalıştayda söz alan Belediye Başkanı Sayın Kemal ÇEBİ, ”Öncelikli olarak bu süreçte yer alan tüm paydaşların olduğu gibi meclis üyelerinin de fikirlerinin çok değerli olduğunu, gelecek 5 yıl için belirlenecek olan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerle ilgili nelere ihtiyaç duyulduğu ve bunlarla ilgili nelerin yapılabileceği hususunda çıkan fikirleri önemsediklerine vurgu yaparak, belediye tarafından sunulacak hizmetlerin her mahalleye fırsat eşitliğini de dikkate alarak, bütçe disiplini anlayışı ile mevcut istikrar durumunu göz önünde bulundurarak, gerçekçi, uygulanabilir, açık ve şeffaf, tarafsız bir planın hazırlanmasının gerekliliğine” vurgu yaptılar.

Yine paydaş çalışmaları kapsamında belediyenin dış paydaşı konumunda bulunan, mahalle muhtarları ve ilçede yer sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çalıştaylar düzenlendi. Bu çalıştaylarda Küçükçekmece’nin sorunları ve çözüm önerileri ile, Stratejik Plan kapsamında gelecek beş yıl içerisinde Küçükçekmece Belediyesinin nasıl bir ilçe olması gerektiği hususunda fikirleri alındı ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile hangi alanlarda ne tür çalışmalar yapılabileceği konusunda fikir birliğine varıldı, yine muhtarla yapılan çalıştayda da aynı metod uygulanarak sorunlar ve çözüm önerileri ile gelecek beş yıl için öneri ve düşünceler alındı.

Sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarlarla yapılan çalıştaylara ev sahibi olarak katılan ve yapılan bu çalışmaları sahiplendiğini her fırsatta dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Kemal ÇEBİ Beyefendi yine çalıştaylar sonunda tüm paydaşlara bu çalışmaları önemsedikleri ve Küçükçekmece üzerindeki aidiyetlerini gösterdiklerinden dolayı sonsuz şükranlarını sundular.

Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Kemal ÇEBİ, ”her sene Mart ya da Nisan ayında bir yerel yönetim kurultayı gerçekleştirme isteğinden söz edip, bu kurultaya sivil toplum kuruluşları, meclis üyeleri, muhtarlar, kanaat önderleri, üniversiteler, okullar ve meslek odalarının temsilcilerinin yer aldığı bir ekibin oluşturulup, belediye tarafından yapılanlar ile yapılamayanların, eleştiri ve önerilerin, ortak bir şekilde tartışılarak gözden geçirilmesi ile ilgili bir çalışma yapılacağına değindiler. Bu toplantıların sonucunda Yerel Yönetim Kurultayı Sonuç Bildirgesi hazırlanıp, tüm Küçükçekmece halkına duyurulması sağlanacaktır.” diye konuşmalarını tamamladılar.

Küçükçekmece Belediyesi olarak yerelde tüm paydaşlarımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz.

About Post Author