Esenyurt Kent Konseyi’nden ‘kamu yararına bedelsiz tahsis’ açıklaması

Esenyurt Kent Konseyi’nden ‘kamu yararına bedelsiz tahsis’ açıklaması

Yeşilköy 2001 Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı’na Yapılan Bedelsiz ve Kamu Yararından Yoksun Tahsis İşlemi Üzerine Kent Konseyi Basın Açıklamasıdır:
Bilindiği üzere, 2011 yılında Esenyurt İlçe Belediye Meclisi tarafından Çınar Mahallesi’nde bulunan 25 bin yirmi dokuz metrekarelik arsa, eğitimi geliştirilecek projelerde kullanılmak üzere yirmi beş yıl süreyle Yeşilköy 2001 Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı’na bedelsiz olarak tahsis edilmişti.

Geçen sekiz yıllık süreçte bu arazinin hiçbir eğitim faaliyeti projesi için kullanılmaması başta olmak üzere, tahsisin yapılış şekli, mevcut durumda tahsis işleminde kamu yararının bulunmayışı ve lehine tahsis işlemi yapılan vakıfla ilgili bir takım kamuoyu tartışmaları üzerine kent konseyinin, mevzuatın kendisine tanıdığı, “kentin hak ve hukukunun korunması” görevi kapsamında bu konuyla ilgili değerlendirme ve basın açıklaması yapması gerekmiştir.
Tahsis işlemiyle ilgili sürecin başından itibaren müşahedede bulunmak gerekirse; yapılan tahsis öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay alınması gerekirken bu usulİ işlemin eksikliği söz konusu tahsis işleminin hukukî açıdan sakatlığını ortaya koymaktadır.

Ayrıca turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımları veya eğitim faaliyetleri için yapılacak taşınmaz tahsisi işlemlerinde belediye meclisinin alacağı tahsis kararının bir projeye dayanması gerektiği düşünüldüğünde, tahsis edilen alanda söz konusu vakıf tarafından sekiz yıldır herhangi bir eğitim faaliyetinde bulunulmadığı, bu kapsamda belediyece yapılan tahsisin hiçbir şekilde amacına ulaştırılmadığı tarafımızca müşahede edilmiştir.Öte yandan, tartışma konusu tahsis işleminin, eski belediye başkanının oğlunun mütevelli heyeti başkanı olduğu bir vakfa bedelsiz olarak yapılmış olması kamuoyu nezdindeki etik tartışmalarını beraberinde getirmiştir.

Tüm bu sorun ve tartışmalar karşısında, ilçemiz nüfusunun giderek artmasına bağlı olarak okul sayısındaki eksikliğin de gündeme geldiği düşünüldüğünde, söz konusu tahsis işleminin hukuki geçerliliği ve kamu yararının olup olmadığını irdelemek; kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde belediye meclisince tahsisin kaldırılmasına karar verme yetkisinin olup olmadığını sormak zorunluluk haline gelmiştir.

Bu kapsamda öncelikle belirtmek gerekir ki 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun belediye meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18/e maddesinde belediye meclisinin taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına karar verme yetkisi net bir şekilde ortaya koyulmuştur.

Bu bağlamda; her ne kadar konu ile ilgili hukuksal ve idari süreçlerin işlediği tarafımızca öğrenilmiş ise de ilçemizin okul arsasına ihtiyacı olması, yapılan tahsis işleminin üzerinden sekiz yıl gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen mezkûr taşınmaz üzerinde hiçbir çalışma yapılmaması, tahsis işlemiyle ile ilgili hukukî işlemde sakatlık olması, bu işlemin eski belediye başkanının oğlunun mütevelli heyeti başkanı olduğu bir vakfa bedelsiz verilmesinin etik tartışmalar yaratmış olması ve ilçe kamuoyunun görüşünün tahsisin iptali yönünde olduğuna ilişkin müşahedemiz sonucunda; Esenyurt Belediyesi tarafından Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür ve Sağlık

Vakfına tahsis edilen yirmi beş dönümlük arsanın geri alınması gerektiği ve belediye meclisinden bu yönde karar çıkmasının kentin hak ve hukukunun bir gereği olacağı görüşleri kamuoyuna saygıyla duyurulur.

About Post Author